Lần đầu tiên trở thành cha mẹ quả là một trải nghiệm mang lại nhiều cảm giác khó quên. Từ giờ phút này đây, bạn không còn chỉ chịu trách nhiệm.